Javna nabava 3

Članak 80. Zakona o javnoj nabavi

Županijska uprava za ceste Dubrovnik kao javni naručitelj objavljuje, popis gospodarskih subjekata s kojima su predstavnici naručitelja, ili s njima povezane osobe u sukobu interesa sukladno članku 80. Zakona o javnoj nabavi /ZJN2016/.

OBRAZLOŽENJE

Članak 76. Zakona o javnoj nabavi propisuje da sukob interesa obuhvaća situacije kada predstavnici naručitelja ili pružatelja usluga službe nabave koji djeluje u ime naručitelja, koji su uključeni u provedbu postupka javne nabave ili mogu utjecati na ishod tog postupka, imaju, izravno ili neizravno, financijski, gospodarski ili bilo koji drugi osobni interes koji bi se mogao smatrati štetnim za njihovu nepristranost i neovisnost u okviru postupka, a osobito:

  • ako predstavnik naručitelja istovremeno obavlja upravljačke poslove u gospodarskom subjektu, ili
  • ako je predstavnik naručitelja vlasnik poslovnog udjela, dionica, odnosno drugih prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu tog gospodarskog subjekta s više od 0,5%.

Predstavnikom naručitelja smatra se:

  1. čelnik te član upravnog, upravljačkog i nadzornog tijela naručitelja
  2. član stručnog povjerenstva za javnu nabavu
  3. druga osoba koja je uključena u provedbu ili koja može utjecati na odlučivanje naručitelja u postupku javne nabave, i
  • osobe iz točaka 1., 2. i 3. kod pružatelja usluga nabave koji djeluju u ime naručitelja.

Gospodarskim subjektom smatra se ponuditelj, član zajednice i podugovaratelj.

Odredba članka 76. Zakona primjenjuje se na odgovarajući način na srodnike po krvi u pravoj liniji ili u pobočnoj liniji do četvrtog stupnja, srodnike po tazbini do drugog stupnja, bračnog ili izvanbračnog druga, bez obzira na to je li brak prestao, te posvojitelje i posvojenike (u daljnjem tekstu: povezane osobe) predstavnika naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona.
Iznimno, sukob interesa ne postoji ako je povezana osoba predstavnika naručitelja poslovne udjele, dionice odnosno druga prava na temelju kojih sudjeluje u upravljanju odnosno u kapitalu gospodarskog subjekta s više od 0,5 % stekla u razdoblju od najmanje dvije godine prije imenovanja odnosno stupanja na dužnost predstavnika naručitelja s kojim je povezana

Ugovori o javnoj nabavi sklopljeni protivno navedenoj ovim odredbama, ništetni su.

Svaka promjena u svezi gore navedenog bit ce ažurirana u skladu s eventualno nastalim promjenama i objavljena na službenim web stranicama ustanove.