Županijska uprava za ceste

djeluje na području Dubrovačko-neretvanske županije.

Ustroj

Županijska uprava za ceste na području Dubrovačko - neretvanske županije je pravna osoba osnovana Odlukom o osnivanju Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije 1997. godine, a temeljem Zakona o javnim cestama (NN 100/96), radi upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Dubrovačko-neretvanske županije, te je upisana u registar ustanova Trgovačkog suda u Dubrovniku kao ustanova.

ORGANIZACIJSKE JEDINICE

Radi obavljanja djelatnosti, a sukladno odredbama Zakona o cestama, Odluke o osnivanju i Statuta, u Županijskoj upravi za ceste ustrojene su sljedeće organizacijske jedinice:

Ured ravnatelja
Organizacijska jedinica za obavljanje poslova vezanih za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta
Organizacijska jedinica za obavljanje poslova građenja i pojačanog održavanja županijskih i lokanih cesta
Organizacijska jedinica administrativno - stručnih poslova

CESTE

Županijska uprava za ceste, temeljem Zakona o cestama (NN 84/2011, 18/2013, 22/2013, 54/2013, 148/2013, 92/2014, 110/2019, 144/2021) upravlja, održava i brine se o 660,3 km županijskih i lokalnih cesta na području Dubrovačko-neretvanske županije, od toga 286,3 km županijskih, te 374,0 km lokalnih cesta.

Županijske i lokalne ceste

DJELATNICI

Unutar navedenih organizacijskih jedinica zaposleno je 6 djelatnika:

Ivo Kaštelan, dipl.ing.prom. - Ravnatelj
E-mail: ivo.kastelan@zuc-dubrovnik.hr

Nikolina Martinović - Tajnica
E-mail: nikolina.martinovic@zuc-dubrovnik.hr

Tatjana Klaić, dipl. oec. - Viši stručni suradnik -voditelj poslova za financije, računovodstvo, plan i analizu
E-mail: tatjana.klaic@zuc-dubrovnik.hr

Miroslav Erhardt, dipl. iur. - Viši stručni suradnik za pravne, kadrovske i opće poslove
E-mail: miroslav.erhardt@zuc-dubrovnik.hr

Nikša Mišeta, dipl. ing. aedif. - Stručni suradnik za građenje i pojačano održavanje županijskih i lokalnih cesta
E-mail: niksa.miseta@zuc-dubrovnik.hr

Krešimir Kulaš, mag. Ing. traff.
E-mail: kresimir.kulas@zuc-dubrovnik.hr