Pravo na pristup informacijama

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA KOJE POSJEDUJE, RASPOLAŽE ILI NADZIRE ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE NA PODRUČJU ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE UREĐENO JE ZAKONOM O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA (NARODNE NOVINE 25/13). ZAKONOM SE PROPISUJU I NAČELA PRAVA NA PRISTUP, IZUZECI OD PRAVA NA PRISTUP TE POSTUPAK ZA OSTVARIVANJE I ZAŠTITU PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA. CILJ ZAKONA JE OMOGUĆITI I OSIGURATI INFORMACIJU FIZIČKIM I PRAVNIM OSOBAMA PUTEM OTVORENOSTI I JAVNOSTI DJELOVANJA TIJELA JAVNE VLASTI, SUKLADNO ZAKONU.

 

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti:

  • na adresu Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske, Vladimira Nazora 8, 20 000 Dubrovnik
  • na broj faxa: 020/422-433
  • donijeti osobno na protokol Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske, Vladimira Nazora 8, 20 000 Dubrovnik, radnim danom od 8:00 do 15:00 sati
  • elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@zuc-dubrovnik.hr
  • Usmeno postavljeni zahtjevi i sve dodatne informacije primat će se putem telefona, na broj 020/422-333, utorkom i četvrtkom od 14:00 do 15:00, kod Službenika za informiranje.

 

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

 

U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun. Županijska uprava za ceste Split omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Županijske uprave za ceste Split, ako se jednim zahtjevom traži veći broj informacija, ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije, te ako je dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama ovog Zakona. O produženju rokova Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske, Vladimira Nazora 8, 20 000 Dubrovnik bez odgode će, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.

 

Preuzmite ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA PDF

 

Zahtjev za pristup informaijama možete preuzeti, ispuniti ga i poslati e-mailom na: info@zuc-dubrovnik.hr ili ga isprintati i poslati poštom, donijeti osobno na protokol ili faksirati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti upravnu niti sudsku pristojbu.

Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske, Vladimira Nazora 8, 20 000 Dubrovnik ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, a navedeni Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija su objavljeni u Narodnim novinama broj NN 12/14.

 

IZVJEŠĆE O PROVEDBI ZPPI ZA 2016.