Pravo na pristup informacijama

Integer nonummy eget, auctor est, vel dui nulla, auctor velit. Suspendisse congue odio vitae wisi arcu, eget leo at ipsum dolor tellus wisi, posuere eget, ultricies nulla.

 
Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13).
Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu
 

Podnošenje zahtjeva za pristup informacijama

Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Pisani zahtjev u vezi s ostvarivanjem prava na pristup informaciji može se podnijeti: na adresu
Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske, Vladimira Nazora 8, 20 000 Dubrovnik
na broj faxa: 020/422-433
donijeti osobno na protokol Županijske uprave za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske, Vladimira Nazora 8, 20 000 Dubrovnik
Službenik za informiranje u Županijskoj upravi za ceste na području Dubrovačko-neretvanske županije je: Miroslav Erhardt, dipl. iur. telefon: Kontakt: 020/422-333, e-mail: info@zuc-dubrovnik.hr
Usmeno postavljeni zahtjevi i sve dodatne informacije primat će se putem telefona, na broj 020/422-333, utorkom i četvrtkom od 14:00 do 15:00, kod Službenika za informiranje.

 

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati:

  • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
  • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
  • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
  • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište
 

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom. U slučaju nepotpunog ili nerazumljivog zahtjeva podnositelj će biti pozvan da ispravi zahtjev u roku pet dana od dana dostave poziva. Ako podnositelj to ne učini, zahtjev će biti odbačen kao nerazumljiv ili nepotpun. Županijska uprava za ceste Dubrovnik omogućit će podnositelju zahtjeva pristup informaciji, u roku od 15 dana od urednog podnošenja zahtjeva. Iznimno, navedeni rok može se produžiti do 30 dana, ukoliko se informacija mora tražiti izvan sjedišta Županijske uprave za ceste Dubrovnik, ako se jednim zahtjevom traži veći broj informacija, ako je to nužno da bi se osigurala potpunost i točnost tražene informacije, te ako je dužno provesti test razmjernosti i javnog interesa, sukladno odredbama ovog Zakona. O produženju rokova Županijska uprava za ceste na području Županije Dubrovačko-neretvanske, Vladimira Nazora 8, 20 000 Dubrovnik bez odgode će, a najkasnije u roku od 8 dana, obavijestiti podnositelja zahtjeva i navesti razloge zbog kojih je taj rok produžen.